spoločnosti

TPF group s.r.o. so sídlom Dvořákova 44/14, 602 00 Brno
IČ: 02642328
DIČ: CZ02642328

spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri, vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 81968

pre predmet podnikania výroba, obchod a služby neuvedené v prílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

V tomto dokumente by sme Vás chceli informovať o zásadách, podľa ktorých spracovávame Vaše osobné údaje a analyzujeme niektoré aspekty správania návštevníkov našich webových stránok a o Vašich právach s týmto súvisiacich.

Ochrana Vašich osobných údajov a Vášho súkromia je pre nás skutočne dôležitá, preto s Vašimi osobnými údajmi nakladáme s dôslednou starostlivosťou a v súlade s platnými právnymi predpismi dbáme o ich náležitú ochranu.

Tieto informácie si, prosíme, pozorne prečítajte. Vždy, keď od Vás získavame Vaše osobné údaje, odkazujeme sa na tieto zásady a umožňujeme Vám si tieto zásady prečítať. Snažili sme sa o to, aby tieto zásady boli čo najzrozumiteľnejšie. Pokiaľ by Vám aj napriek tomu bolo niečo nejasné, neváhajte sa na nás obrátiť s otázkou alebo pripomienkou, radi Vám kedykoľvek pojem alebo pasáž vysvetlíme.

Tieto zásady sú účinné od 1. apríla 2019.

Kontaktné údaje Travelkingu:

 • Adresa: Dvořákova 44/14, 602 00 Brno
 • Telefón: +420 538 880 980
 • E-mail: info@travelking.sk
 • Prevádzková doba: Po - Pia: 8:00 - 18:00

Spracovanie osobných údajov prebieha v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“), zákona o spracovaní osobných údajov a zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, v znení neskorších predpisov.

1. Pojmy

 • Subjekt údajov: Fyzická osoba (spotrebiteľ i samostatne zárobkovo činná osoba), ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú (ďalej tiež „Vy“ či „zákazník“);

 • Osobný údaj: Všetky informácie o identifikovanom alebo identifikovateľnom zákazníkovi; identifikovateľným zákazníkom je fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac špecifických prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby (ďalej tiež „údaje“ či „informácie“);

 • Správca: Subjekt, ktorý určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov, vykonáva spracovanie a nesie za toto spracovanie zodpovednosť. Správcom osobných údajov spracovávaných v súvislosti s prevádzkou cestovateľského portálu Travelking je spoločnost TPF group s.r.o., IČO: 02642328 spoločnost (ďalej tiež „my“ či „Travelking“);

 • Spracovateľ: Subjekt, ktorý na základe zákona alebo z poverenia správcu spracúva osobné údaje pre správcu, a to na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov (ďalej tiež „obchodný partner“ či „partner“);

 • Webové stránky: Portál Travelking dostupný na www.travelking.cz a www.travelking.sk;

 • Účel spracovania osobných údajov: Dôvod, prečo sú osobné údaje spracúvané. Takýmto dôvodom môže byť napr. plnenie zmluvy, správa užívateľských účtov, vybavovanie podnetov a sťažností, zasielanie obchodných oznámení (newsletterov) či zobrazovanie reklám na základe záujmov zákazníkov;

 • Rozsah spracovania osobných údajov: Vymenovanie konkrétnych kategórií osobných údajov zákazníka spracúvaných na konkrétny účel;

 • Cookies: Krátké textové súbory, ktoré si ukladá Váš webový alebo mobilný prehliadač. Väčšina súborov cookie obsahuje jedinečný identifikátor, tzv. ID súboru cookie. Ide o reťazec znakov priradzovaný webovými stránkami a servermi tomu prehliadaču, ktorý súbor cookie uložil. To umožňuje webovým stránkam a serverom jednotlivé prehliadače rozlíšiť a identifikovať. Súbory cookie sa používajú na zlepšenie fungovania webových stránok, vyhodnotenie ich návštevnosti a na účely lepšieho cielenia marketingových aktivít. Ak prechádzate naše webové stránky, predpokladáme, že súhlasíte s používaním týchto súborov.

2. Aké osobné údaje sú spracovávané?

Travelking a jeho zmluvní spracovatelia v nadväznosti na príslušný právny titul a účel spracovania spracúvajú nasledujúce osobné údaje, respektíve kategórie osobných údajov:

 • identifikačné a adresné údaje: napr. meno, priezvisko, dátum narodenia;
 • elektronické kontaktné údaje: napr. telefónne číslo, e-mailová adresa;
 • iné elektronické údaje: IP adresa, cookies, autentizačné certifikáty, identifikátory v sociálnych sieťach, lokalizačné údaje zariadenia používaného zákazníkom atď.;
 • ďalšie osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom: číslo bankového účtu, identifikátory služieb poskytujúcich zamestnanecké benefity, údaje o využívaní našich služieb;
 • záznamy telefonických hovorov pri komunikácii so zákazníckou podporou;
 • audiovizuálne záznamy: napr. fotografie poskytnuté pri publikácii recenzie na služby partnerov Travelkingu.
 • ďalšie osobné údaje: zvyčajne údaje poskytnuté zákazníkom v objednávkovom formulári či v iných dokumentoch a pri komunikácii s Travelkingom, a to vrátane neskorších aktualizácií.

3. Aký je pôvod osobných údajov?

Spracovávame údaje, ktoré nám poskytnete napr. pri objednávke našich služieb, registrácii užívateľského účtu, komunikácii s nami či prihlásením k odberu newsletteru. Zvyčajne ide o

 • identifikačné a adresné údaje;
 • elektronické kontaktné údaje;
 • ďalšie osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom;
 • záznamy telefonických hovorov pri komunikácii so zákazníckou podporou;
 • audiovizuálne záznamy.

Vaše údaje získavame tiež od tretích strán (zvyčajne od sociálnych sietí Facebook či Google+), a to na základe Vášho súhlasu s prihlásením prostredníctvom prihlasovacích údajov k týmto sociálnym sieťam.

A ďalej údaje, ktoré získavame automaticky na základe toho, že prechádzate naše webové stránky. Zvyčajne ide o:

 • iné elektronické údaje:
 • cookies
 • webová stránka, z ktorej ste na naše webové stránky prišli;
 • IP adresa;
 • dátum prístupu a trvanie prístupu;
 • vyhľadávacie otázky;
 • kód odpovede http a https;
 • prenášané skupiny dát;
 • údaj o prehliadači a operačnom systéme počítača.

4. Prečo sú osobné údaje spracovávané?

Vaše osobné údaje môžu byť Travelkingom spracúvané na nasledujúce účely:

Plnenie zmluvného vzťahu

 • Účel: Na základe zmluvy s nami máme povinnosť Vám poskytnúť kupón, ktorý Vám umožňuje využiť výhodné ponuky ubytovania. Naproti tomu Vy máte povinnosť zaplatiť dohodnuté ceny. Aby sme mohli splniť svoju časť a skontrolovať splnenie Vašej časti záväzku, potrebujeme spracovávať Vaše identifikačné a adresné údaje, kontaktné údaje a ďalšie osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom (napr. číslo účtu, identifikátory služieb poskytujúcich zamestnanecké benefity a pod.). Aby poskytovateľ služieb cestovného ruchu, ktorého kupón ste si objednali, mohol overiť Vašu rezerváciu, musíme mu zaslať niektoré Vaše údaje (napr. meno, priezvisko, e-mail, kontaktné údaje, údaje o objednávke, platbe a kupóne, mená hostí, ktorí cestujú s Vami, a preferencie alebo ďalšie informácie, ktoré ste nám v súvislosti s objednávkou kupónu poskytli).

 • Právny základ: Spracovanie osobných údajov na účely plnenia zmluvného vzťahu je odôvodnené zmluvným vzťahom medzi Vami a nami. Poskytnutie osobných údajov je v tomto prípade zmluvnou požiadavkou, bez ktorej nie je možné zmluvu uzavrieť.

 • Doba uloženia: Doba uloženia údajov je daná dobou trvania zmluvného vzťahu zákazníka s nami.

Správa zákazníckych účtov a vernostného systému

 • Účel: Zákazníci sa môžu na našich webových stránkach registrovať a využívať tak vernostný systém a spravovať svoje osobné nastavenia. Na tento účel musíme spracovávať Vašu e-mailovú adresu, prípadne nám môžete poskytnúť tiež meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia a telefónne číslo. Tieto údaje potom slúžia na jednoduchšie objednanie našich služieb a na poskytovanie zákazníckych výhod napr. vo forme kreditov ku sviatku či narodeninám. Zákazníkom, ktorí si objednali naše služby, zakladáme účet automaticky spolu s objednávkou. Na tento účel spracúvame iba e-mailovú adresu zákazníka. Účet máte možnosť kedykoľvek zmazať. Travelking dbá o bezpečnosť svojich zákazníkov, takže nespracúva ich prístupové heslá do zákazníckych účtov. Pri registrácii síce heslo vytvárame, ale toto heslo je prostredníctvom matematického algoritmu (hashovacej funkcie) automaticky prevedené do odtlačku (hashe), z ktorého nie je možné heslo spätne zistiť. Pri kontrole prístupu návštevníka do jeho účtu je vložené heslo znovu prevedené do odtlačku, ktorý potom porovnávame s odtlačkom, ktorý máme uložený. Do zákazníckeho účtu sa môžete prihlásiť aj pomocou prihlasovacích údajov k sociálnej sieti (napr. prihlasovacie údaje k sieti Facebook či Google+). Pri prvom takomto prihlásení budete opýtaní, či súhlasíte, aby nám zvolená sociálna sieť poskytla Vašu e-mailovú adresu a údaje z verejného profilu, ktorý zahrňuje údaje ako je Vaše meno, profilová fotografia a ďalšie údaje podľa nastavenia Vášho profilu. Ak nechcete, aby nám sociálna sieť údaje poskytla, potom máte možnosť sa k svojmu zákazníckemu účtu prihlásiť pomocou vlastných prihlasovacích údajov.

 • Právny základ: Spracovanie osobných údajov na účely správy zákazníckych účtov a vernostného systému je odôvodnené Vaším súhlasom. Poskytnutie osobných údajov je v tomto prípade dobrovoľné, bez neho by ale nebolo možné sa registrovať. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

 • Doba uloženia: Doba uloženia údajov je daná dobou trvania Vášho súhlasu. Za odvolanie súhlasu budeme považovať neprihlásenie sa do zákazníckeho účtu po dobu 4 rokov.

Komunikácia so zákazníkmi, vybavovanie podnetov a sťažností

 • Účel: Vaše údaje používame na správu vašich otázok, vybavovanie podnetov a sťažností s našou zákazníckou podporou. Ak o to máte záujem, robíme za Vás aj rezervácie u poskytovateľov služieb cestovného ruchu. V tomto prípade môžeme okrem osobných údajov poskytnutých v objednávke kupónu spracovávať takisto Vaše preferencie alebo ďalšie informácie súvisiace s požadovanou rezerváciou. Ak sa na komunikáciu s nami rozhodnete využiť niektorú zo sociálnych sietí, je potrebné mať na pamäti, že spracovanie takto poskytnutých údajov sa riadi rovnako tak aj podmienkami týchto sociálnych sietí, ktoré nedokážeme ovplyvniť. Vaše údaje používame aj preto, aby sme Vám oznamovali stav objednávky a upozorňovali Vás na neuhradenie dohodnutej ceny.

 • Právny základ: Spracovanie osobných údajov na účely komunikácie so zákazníkmi, vybavovanie podnetov a sťažností je odôvodnené naším oprávneným záujmom o možnosť komunikovať so zákazníkmi. Poskytnutie osobných údajov je v tomto prípade dobrovoľné, bez neho by ale nebolo možné s Vami komunikovať.

 • Doba uloženia: Doba uloženia údajov je daná dobou trvania zmluvného vzťahu zákazníka s nami a následne po dobu 4 rokov od jeho skončenia.

Vybavovanie reklamácií a žiadostí o výkon práv

 • Účel: Ďalej Vaše údaje spracovávame tiež v prípadoch uplatňovania Vašich práv z chybného plnenia a pri výkone Vašich práv v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov.

 • Právny základ: Spracovanie osobných údajov na účely vybavovania reklamácií a žiadostí o výkon práv je odôvodnené plnením právnej povinnosti a zmluvnej povinnosti. Poskytnutie osobných údajov je v tomto prípade dobrovoľné, bez neho by ale nebolo možné Vašu reklamáciu či žiadosť o výkon práv vyriešiť.

 • Doba uloženia: Doba uloženia údajov je daná dobou trvania zmluvného vzťahu zákazníka s nami a následne po dobu 4 rokov od jeho skončenia.

Publikácia recenzií

 • Účel: Taktiež Vás môžeme kontaktovať so žiadosťou o vyplnenie dotazníka spokojnosti. Vyplnením dotazníka spokojnosti dávate súhlas so zverejnením poskytnutých údajov vrátane audiovizuálnych záznamov na Webových stránkach či profiloch na sociálnych sieťach Travelkingu.

 • Právny základ: spracovanie osobných údajov na účely hodnotenia spokojnosti je odôvodnené Vaším súhlasom. Poskytnutie osobných údajov v tomto prípade nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou. Nemáte tak povinnosť nám na tento účel svoje osobné údaje poskytnúť.

 • Doba uloženia: Doba uloženia údajov je daná dobou trvania Vášho súhlasu, najdlhšie však 4 roky od poskytnutia údajov.

Zasielanie obchodných oznámení a ponuka našich služieb

 • Účel: Našim zákazníkom a tým, ktorí s tým vyjadrili súhlas, pravidelne prostredníctvom emailu či SMS zasielame novinky o našich službách. Súhlas môžete vyjadriť vložením Vašej emailovej adresy do príslušného poľa k odberu obchodných oznámení, poskytnutím emailovej adresy pri zákazníckej súťaži a pod. Tieto obchodné oznámenia môžete kedykoľvek rýchlo a jednoducho prestať odoberať pomocou odkazu na odhlásenie, ktorý je obsiahnutý v každom oznámení. Svoje preferencie ohľadom zasielania obchodných oznámení môžete spravovať aj vo svojom zákazníckom účte. Pokiaľ teda ste naším zákazníkom (napríklad ak ste u nás urobili objednávku), môžeme použiť Vašu e-mailovú adresu a telefónne číslo, ktoré ste nám poskytli, k zasielaniu obchodných oznámení o podobných službách, pokiaľ s tým nevyjadríte nesúhlas. V ostatných prípadoch Vás žiadame o súhlas so zasielaním obchodných oznámení o našich službách, akciách a propagačných kampaniach spoločnosti. Informácie, ktoré nám poskytnete, ako aj informácie získané inak v súvislosti s našimi službami – ako napríklad údaje o tom, ako používate webové stránky, údaje o vykonaných objednávkach či informácie o Vašej účasti na akciách a v súťažiach môžeme použiť k personalizácii našich obchodných oznámení. O súhlas so zasielaním obchodných oznámení Vás požiadame vždy, keď je udelenie súhlasu vyžadované príslušnými právnymi predpismi.

 • Právny základ: Spracovanie osobných údajov na účely zasielania obchodných oznámení a ponuky našich služieb je odôvodnené Vaším súhlasom, prípadne naším oprávneným záujmom na priamom marketingu. Poskytnutie osobných údajov na základe Vášho súhlasu je v tomto prípade dobrovoľné, bez neho by ale nebolo možné Vám zasielať obchodné oznámenia. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Poskytnutie osobných údajov v tomto prípade nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou. Nemáte tak povinnosť nám na tento účel svoje osobné údaje poskytnúť.

 • Doba uloženia: Doba uloženia údajov je daná dobou trvania Vášho súhlasu. Za odvolanie súhlasu či skončenie oprávneného záujmu budeme považovať, pokiaľ po dobu 3 rokov neotvoríte naše obchodné oznámenia.

Priamy marketing a tvorba personalizovaného obsahu a reklamy

 • Účel: Technológie tvorby personalizovaného obsahu a reklamy nám umožňujú návštevníkom, ktorí už o naše webové stránky či služby prejavili záujem, zobrazovať naše reklamy na partnerských weboch. Snažíme sa o to, aby sa Vám zobrazovala iba tá reklama, ktorá Vás skutočne zaujíma, a nie reklama bez akejkoľvek väzby k Vašej osobe a záujmom. Na základe histórie Vašich objednávok, záujmov a správania na webových stránkach Vám môže byť na našich webových stránkach a na webových stránkach a aplikáciách tretích strán (vrátane sociálnych sietí) zobrazovaný personalizovaný obsah a ponuky. Toto umožňujú predovšetkým cookies. O správe Vašich preferencií ohľadom spracovania cookies sa môžete dočítať v časti Cookies. Na účely priameho marketingu a tvorby personalizovaného obsahu a reklamy spracovávame aj e-mailové adresy a telefónne čísla, avšak vždy len na základe Vášho predchádzajúceho súhlasu. Už udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom Vášho účtu.

 • Právny základ: Spracovanie osobných údajov na účely priameho marketingu a tvorby personalizovaného obsahu a reklamy je odôvodnené Vaším súhlasom, prípadne naším oprávneným záujmom o priamy marketing. Poskytnutie osobných údajov na základe Vášho súhlasu je v tomto prípade dobrovoľné, bez neho by ale nebolo možné Vám poskytovať personalizovaný obsah a reklamu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Poskytnutie osobných údajov v tomto prípade nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou. Nemáte tak povinnosť nám na tento účel svoje osobné údaje poskytnúť.

 • Doba uloženia: Doba uloženia údajov je daná dobou trvania Vášho súhlasu. Doba uloženia cookies sa môže líšiť v závislosti od druhu cookies. Niektoré cookies sú obmedzené trvaním relácie (tzv. relačné či session cookies). Tieto sa spracúvajú, dokým je prehliadač spustený, a po jeho vypnutí sú automaticky odstránené. Iné cookies sú trvalé (tzv. persistent cookies). Tieto súbory cookies zostávajú v prehliadači aj po jeho vypnutí až do stanoveného dátumu, prípadne do ich manuálneho zmazania užívateľom. Podľa týchto cookies je možné identifikovať počítač užívateľa pri opätovnom spustení webového prehliadača a prehliadaní internetu. Trvalé cookies nespracovávame dlhšie ako 52 mesiacov. Viac o dobe uloženia cookies sa môžete dočítať v časti Cookies.

Zlepšovanie kvality poskytovaných služieb, analýzy návštevnosti našich webových stránok a Vášho správania na webových stránkách

 • Účel: Travelking sa vždy snaží o zlepšovanie kvality svojich služieb a Vašich lepších zážitkov. K vývoju nových služieb a zlepšovaniu existujúcich dochádza pomocou zisťovania potrieb a prianí užívateľov prostredníctvom telefonických hovorov, dotazníkov, analýz na webových stránkach, záujmu o určité služby a texty a pod. V súvislosti s prehliadaním našich webových stránok ďalej spracovávame informácie o návštevnosti, čítanosti, počtu zhliadnutých stránok, zariadení, z ktorého prichádzate na naše webové stránky, čas strávený na stránkach. Tieto údaje nám pomáhajú identifikovať horšie prístupné či menej zrozumiteľné miesta našich webových stránok. Tieto údaje zbierame preto, aby sme dokázali ponúkať kvalitný obsah, ktorý je pre Vás užívateľsky prívetivý a aby sme rozvíjali služby, o ktoré máte evidentný záujem. Na základe týchto informácií naše webové stránky pravidelne vylepšujeme. V spolupráci s partnermi zabezpečujúcimi pre nás analytické služby zhromažďujeme pri každej návšteve našich webových stránok určité údaje, ktoré nám pomáhajú zistiť ako naše webové stránky používate a pomáhajú nám získať súhrnné štatistiky. Medzi tieto údaje patrí adresa IP, geografická poloha zariadenia, typ prehliadača, jazyk prehliadača, dátum a čas vašej požiadavky, trvanie vašej návštevy, zobrazené stránky, pohyby myšou a prekliknuté prvky (napríklad odkazy). Pri zhromažďovaní a analýze týchto údajov môžeme na našich webových stránkach či v e-mailových správach používať súbory cookie, pixelové tagy, web beacony, súbory clear GIF a podobné nástroje. Tieto údaje nám pomáhajú poskytovať lepší a relevantnejší obsah webu, sledovať efektivitu reklám, odhaľovať a opravovať prípadné problémy a zlepšovať celkové prostredie našich webových stránok. Taktiež môžeme poveriť poskytovateľov služieb tretích strán, aby v našom mene zabezpečovali webovú reklamu. Títo poskytovatelia môžu využívať pixelové tagy a podobné technológie ku zhromažďovaniu informácií o návštevách našich webových stránok a tieto informácie potom môžu použiť na cielené reklamy. Pokiaľ nechcete, aby sa údaje pomocou týchto technológií zhromažďovali, môžete využiť jednoduchý postup: väčšina prehliadačov vám ponúka možnosť automaticky odmietať mnoho takýchto technológií, alebo vám dá na výber či ich prijmete alebo odmietnete. O správe Vašich preferencií týkajúcich sa spracovania cookies sa môžete dočítať v časti Cookies.

 • Právny základ: spracovanie osobných údajov na účely zlepšovania kvality poskytovaných služieb, analýzy návštevnosti našich webových stránok a Vášho správania na webových stránkach je odôvodnené Vaším súhlasom, prípadne naším oprávneným záujmom o priamy marketing. Poskytnutie osobných údajov na základe Vášho súhlasu je v tomto prípade dobrovoľné, bez neho by ale nebolo možné pre Vás zlepšovať kvalitu poskytovaných služieb, uskutočňovať analýzy návštevnosti našich webových stránok a Vášho správania na webových stránkach. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Poskytnutie osobných údajov v tomto prípade nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou. Nemáte tak povinnosť nám na tento účel svoje osobné údaje poskytnúť.

 • Doba uloženia: Doba uloženia údajov je daná dobou trvania Vášho súhlasu. Doba uloženia cookies sa môže líšiť v závislosti od druhu cookies. Niektoré cookies sú obmedzené trvaním relácie (tzv. relačné či session cookies). Tieto sa spracúvajú, dokým je prehliadač spustený, a po jeho vypnutí sú automaticky odstránené. Iné cookies sú trvalé (tzv. persistent cookies). Tieto súbory cookies zostávajú v prehliadači aj po jeho vypnutí až do stanoveného dátumu, prípadne do ich manuálneho zmazania užívateľom. Podľa týchto cookies je možné identifikovať počítač užívateľa pri opätovnom spustení webového prehliadača a prehliadaní internetu. Trvalé cookies nespracovávame dlhšie ako 52 mesiacov. Viac o dobe uloženia cookies sa môžete dočítať v časti Cookies.

Prevádzkovanie zákazníckej súťaže a doručovanie výhier

 • Účel: Z času na čas usporadúvame zákaznícku súťaž, podľa parametrov danej súťaže spracovávame aj Vaše osobné údaje. Zvyčajne ide o Vašu e-mailovú adresu a meno a priezvisko. Poskytnuté údaje potom využívame aj na zasielanie obchodných oznámení a ponuku našich služieb.

 • Právny základ: Spracovanie osobných údajov na účely prevádzkovania zákazníckej súťaže a doručovania výhier je odôvodnené Vaším súhlasom. Poskytnutie osobných údajov je v tomto prípade dobrovoľné, bez neho by ale nebolo možné zúčastniť sa zákazníckej súťaže. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

 • Doba uloženia: Doba uloženia údajov je daná dobou trvania zákazníckej súťaže.

Ochrana našich práv, majetku či bezpečia alebo práv, majetku či bezpečia ďalších osôb

 • Účel: Údaje o tom, ako naše webové stránky používate, či údaje o Vašich objednávkach môžeme využiť na prevenciu či odhaľovanie podvodov, zneužitia, protiprávneho použitia a porušenia našich obchodných podmienok, ako aj na to, aby sme splnili rozhodnutie súdu či ďalších orgánov činných v trestnom konaní, orgánov štátnej správy či podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.

 • Právny základ: Spracovanie osobných údajov na účely ochrany našich práv, majetku či bezpečia alebo práv, majetku či bezpečia ďalších osôb je odôvodnené plnením zákonných povinností, prípadne naším oprávneným záujmom na ochrane našich práv, majetku či bezpečia alebo práv, majetku či bezpečia ďalších osôb. Poskytnutie osobných údajov v tomto prípade nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou. Nemáte tak povinnosť nám na tento účel svoje osobné údaje poskytnúť.

 • Doba uloženia: Doba uloženia údajov je 4 roky od ukončenia našich zmluvných vzťahov, príp. 4 roky od ich získania.

Účtovné a daňové účely

 • Účel: Vaše osobné údaje musíme spracovávať aj preto, že nám to ukladá príslušná účtovná a daňová legislatíva.

 • Právny základ: spracovanie osobných údajov na účtovné a daňové účely je odôvodnené plnením zákonných povinností. Tieto údaje o Vás musíme spracovávať.

 • Doba uloženia: Účtovné údaje sú spracovávané po dobu 5 rokov, daňové doklady po dobu 10 rokov.

5. Komu sú osobné údaje sprístupnené?

Vaše osobné údaje sú sprístupnené predovšetkým našim zamestnancom, ktorí tieto údaje potrebujú na to, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby.

Okrem našich zamestnancov musíme Vaše osobné údaje poskytovať rôzným obchodným partnerom, ktorí umožňujú fungovanie Travelkingu a pomáhajú nám poskytovať Vám kvalitnejší, presnejší a celkovo viac personalizovaný obsah a služby. Partnerov, ktorým Vaše osobné údaje zverujeme, veľmi starostlivo vyberáme. Spolupracujeme iba s tými, ktorí sú schopní zaistiť také technické a organizačné zabezpečenie osobných údajov, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k Vašim údajom či k inému ich zneužitiu. Všetci títo partneri sú oprávnení vykonávať spracovanie Vašich údajov výhradne na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov, v ktorej sa zaväzujú k povinnosti mlčanlivosti. Poskytnuté údaje tiež nesmú využiť na žiadne iné účely, než ku ktorým sme im ich sprístupnili.

Prístup k Vašim osobným údajom môžu mať nasledujúce kategórie našich partnerov (príjemcov):

Poskytovatelia služieb cestovného ruchu, ktorého kupón ste si objednali:

 • Aby bolo možné Vašu rezerváciu overiť, musíme zaslať relevantné informácie poskytovateľovi služieb cestovného ruchu, ktorého kupón ste si objednali. V závislosti od danej rezervácie a poskytovateľa služieb cestovného ruchu môže ísť o Vaše meno, priezvisko, e-mail, kontaktné údaje, údaje o objednávke, platbe a kupóne, mená hostí, ktorí cestujú s vami a preferencie alebo ďalšie informácie, ktoré ste nám v súvislosti s objednávkou kupónu poskytli.
 • Pokiaľ máte ohľadom Vášho pobytu či kupónu nejakú otázku alebo požiadavku, napr. potrebujete pomoc pri zabezpečení rezervácie, môžeme sa na poskytovateľa služieb cestovného ruchu obrátiť a požiadať ho o spracovanie požiadavky.
 • Pokiaľ robíte rezerváciu u poskytovateľa služieb cestovného ruchu sami, majte, prosím, na pamäti, že osobné údaje, ktoré poskytnete priamo tomuto poskytovateľovi, spracováva ako správca tento poskytovateľ a nie Travelking. Pred vykonaním rezervácie si preto pozorne prečítajte zásady ochrany osobných údajov príslušného poskytovateľa služieb cestovného ruchu.
 • V prípade sporov týkajúcich sa rezervácie môžeme poskytovateľovi služieb cestovného ruchu poskytnúť potrebné informácie o rezervácii tak, aby mohol byť spor vyriešený.

Partneri, ktorým poskytujeme údaje na účely analýzy návštevnosti našich webových stránok, Vášho správania na webových stránkach a obchodných konverzií:

 • Snažíme sa, aby Váš zážitok z používania našich webových stránok bol čo najpríjemnejší. Preto spolupracujeme s partnermi, ktorí vykonávajú analýzy návštevnosti a Vášho správanie na našich webových stránkach. Vďaka týmto partnerom máme informácie o tom, ktorá časť našich webových stránok nie je zrozumiteľná, kde prípadne hľadáte požadované informácie a či ich nachádzate, na ktoré ponuky na našich webových stránkach ste klikli a pod. Na základe týchto informácií potom naše webové stránky pravidelne vylepšujeme.

Partneri, ktorí nám poskytujú svoje služby, ktorí pre nás zabezpečujú technickú prevádzku určitej služby, a prevádzkovatelia technológií, ktoré na naše služby využívame:

 • Aby Travelking mohol riadne fungovať a poskytovať Vám svoje služby, musíme spolupracovať s celým radom partnerov, ktorí nám poskytujú svoje služby, zabezpečujú technickú prevádzku určitej služby alebo prevádzkujú technológie, ktoré na naše služby využívame. Zvyčajne ide o tieto kategórie partnerov:
 • poskytovatelia informačných a komunikačných služieb a hostingu vrátane cloudových úložísk,
 • poskytovatelia účtovného a daňového poradenstva,
 • poskytovatelia zabezpečenia a integrity našich služieb a webových stránok,
 • poskytovatelia analytických služieb,
 • poskytovatelia asistenčných služieb pre zákaznícku podporu,
 • poskytovatelia platobných brán (poskytovatelia platobných kariet),
 • poskytovatelia sociálnych sietí,
 • poskytovatelia právnych služieb, advokáti,
 • poskytovatelia tlačových a poštových služieb, vrátane kuriérov,
 • partneri spolupracujúci s nami vo vernostných programoch, pri usporadúvaní konferencií, seminárov a iných akcií.

Partneri, ktorí pre nás zabezpečujú priamy marketing a partneri a prevádzkovatelia technických riešení, vďaka ktorým Vám môžeme zobrazovať personalizovaný obsah a reklamu:

 • Na prezentovanie a propagáciu našich služieb využívame marketingové agentúry, ktorým na presnejšie cielenie reklám na naše služby poskytujeme niektoré údaje, ktoré sú na to potrebné.
 • Na dosiahnutie čo najlepšieho zážitku pri návšteve našich webových stránok vám budeme poskytovať relevantné informácie, odporúčať služby, zasielať vám pripomenutie objednávok ponechaných v nákupnom košíku. Všetky tieto služby sú založené na Vašich predchádzajúcich nákupoch, na tom, na aké položky na našom webe klikáte a aké informácie ste nám poskytli.
 • Na zaistenie toho, že sa naša reklama bude zobrazovať relevantnému publiku, zdieľame Vaše osobné údaje, a to vrátane e-mailovej adresy, s prevádzkovateľmi technických riešení, vďaka ktorým Vám môžeme zobrazovať personalizovaný obsah a reklamu.

Orgány verejnej správy

 • Osobné údaje sprístupňujeme v prípade vymáhania práva, ak to vyžaduje zákon alebo je to nevyhnutné z dôvodu prevencie, odhaľovania a stíhania trestných činov a podvodov, prípadne ak sme inak zo zákona povinní tak učiniť.

 • Môže ísť o orgány činné v trestnom konaní (Polícia ČR, štátne zastupiteľstvo a súdy) či finančné úrady.

 • Poskytovanie osobných údajov týmto príjemcom neprebieha pravidelne, ale iba náhodne, najmä ak to vyžaduje zákon.

6. Sú osobné údaje poskytované mimo EÚ?

Ak poskytujeme osobné údaje svojich zákazníkov na spracovanie do tretích krajín (mimo Európsky hospodársky priestor, ktorého súčasťou sú aj štáty stojace mimo Európskej únie - Island, Lichtenštajnsko a Nórsko) alebo medzinárodnej organizácii, činíme tak iba za predpokladu, že v tejto tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii zabezpečujú zodpovedajúcu úroveň ochrany alebo pokiaľ príjemca osobných údajov poskytol vhodné záruky ich ochrany a v cieľovej krajine sú k dispozícii vymáhateľné práva subjektu údajov a účinná právna ochrana subjektov údajov.

Európska komisia doposiaľ uznala zodpovedajúcu úroveň ochrany v nasledujúcich krajinách: Andorra, Argentína, Kanada (obchodné organizácie), Faerské ostrovy, Guernsey, Izrael, ostrov Man, Jersey, Nový Zéland, Švajčiarsko, Uruguay a USA (obmedzené na rámec Privacy Shield).

7. Akým spôsobom sú osobné údaje spracovávané?

Osobné údaje sú spracovávané manuálne aj automatizovane. O všetkých činnostiach spracovania vedieme riadne záznamy v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

8. Aké sú práva dotknutých osôb?

Pri realizácii Vašich práv sa na nás obracajte prostredníctvom našich kontaktných údajov, ktoré sú uvedené v úvode týchto zásad. Vyhradzujeme si právo primeraným spôsobom overiť žiadateľa o predmetné práva. Pokiaľ sa žiadosti opakujú a sú zjavne neodôvodnené či neprimerané, môžeme Vám uložiť primeraný poplatok alebo odmietnuť žiadosti vyhovieť.

Právo na prístup k osobným údajom

 • Ak chcete vedieť, či spracovávame Vaše osobné údaje, máte právo získať od nás informácie o tom, či sú Vaše osobné údaje spracúvané, a ak to tak je, máte tiež právo k Vašim osobným údajom získať prístup. V prípade opakovanej žiadosti sme oprávnení za kópiu poskytnutých osobných údajov účtovať primeraný poplatok na základe našich administratívnych nákladov.

Právo na opravu nepresných a doplnenie neúplných osobných údajov

 • V prípade, že sa domnievate, že o Vás spracovávame nepresné či nepravdivé údaje, máte právo požadovať ich opravu. Rovnako tak máte právo na doplnenie neúplných údajov. Opravu či doplnenie vykonáme bez zbytočného odkladu, vždy však s ohľadom na naše technické možnosti.

Právo na výmaz

 • V prípade, že už Vaše osobné údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené či inak spracované, alebo ak zistíte, že boli spracúvané protiprávne, máte právo požadovať ich výmaz.

Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov

 • V prípade, že nemáte záujem o úplný výmaz, ale iba o dočasné obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, môžete od nás požadovať obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov.

Právo na prenositeľnosť údajov

 • V prípade, že chcete, aby sme Vaše osobné údaje odovzdali tretiemu subjektu, môžete využiť svoje právo na prenositeľnosť údajov. V prípade, že by výkonom tohto práva mohlo dôjsť k nepriaznivému dotknutiu práv a slobôd tretích osôb, nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo vzniesť námietku

 • Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sú spracúvané na účely plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo na účely ochrany našich oprávnených záujmov. V prípade, ak nepreukážeme, že existuje závažný oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, spracovanie na základe Vašej námietky bez zbytočného odkladu ukončíme.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas

 • Pokiaľ je spracovanie Vašich údajov založené na Vašom súhlase, máte právo kedykoľvek tento svoj súhlas odvolať.

Právo na informácie o automatizovanom rozhodovaní, vrátane profilovania

 • Nie ste predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré by pre Vás malo právne účinky alebo by sa Vás obdobným spôsobom významne dotýkalo.

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov

 • Máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

9. Ako sú spracovávané súbory cookie?

Súbory cookie sú využívané väčšinou webových stránok a serverov pri poskytovaní celého radu základných internetových služieb. Pokiaľ nakupujete online, cookies slúži napríklad na to, že si e-shop pamätá položky, ktoré ste skôr pridali do nákupného košíka. Súbory cookie tiež umožňujú, aby si webové stránky uložili vaše preferencie (napr. jazykové či pri prihlasovaní) a použili ich pri Vašej budúcej návšteve. Pomocou súborov cookie je možné tiež zhromažďovať štatistické údaje o aktivite užívateľov, napríklad počet unikátnych návštevníkov stránky za mesiac, ktoré sú pre prevádzkovateľov veľmi cenné, pretože umožňujú poskytovať kvalitnejšie a užívateľsky prívetivejšie služby.

Súbory cookie je možné deliť podľa platnosti na:

 • dočasné cookies (tzv. session cookies), ktoré zostávajú uložené vo Vašom prehliadači iba do doby, než zavriete Váš prehliadač,
 • trvalé cookies (tzv. persistent cookies), ktoré zostávajú dlhodobo uložené vo Vašom prehliadači, dokým neuplynie ich životnosť alebo dokým ich manuálne neodstránite (doba uloženia súborov cookie vo Vašom prehliadači závisí od nastavenia samotného cookie a nastavenia Vášho prehliadača).

A podľa funkcií na:

 • esenciálne, ktoré sú nevyhnutné pre funkčnosť našich webových stránok,
 • preferenčné, ktoré umožňujú, aby si naše webové stránky zapamätali informácie, ktoré menia to, ako sa webová stránka správa alebo ako vyzerá (napr. preferovaný jazyk alebo región, kde sa nachádzate), tieto cookies nie sú nevyhnutné pre fungovanie našich webových stránok, ale zvyšujú funkčnosť a praktickosť ich užívania,
 • analytické, ktoré nám pomáhajú s analýzou Vášho zážitku na našich webových stránkach (tzv. User Experience), a vďaka ktorým rozumieme ako používate naše webové stránky, vyhodnocujeme výkon jednotlivých predajných kanálov,
 • remarketingové, ktoré používame na správne zacielenie a personalizáciu obsahu a reklamy.

Používame tiež cookies tretích strán, na základe ktorých prebieha sledovanie viacerých internetových stránok, aby sme vám mohli poskytovať personalizovaný obsah a reklamu na webových stránkach tretích strán a iných predajných kanáloch.

Prostredníctvom analytických cookies na našich webových stránkach meriame počty objednávok, ktoré boli odoslané potom, čo zákazník prišiel na naše webové stránky rozkliknutím reklamy na webových stránkach našich reklamných partnerov alebo na základe prepojenia prostredníctvom odkazu umiestneného na webových stránkach týchto partnerov. Týmto realizujeme analýzu výkonu našich jednotlivých predajných kanálov, na ktorej základe dochádza k finančnému vyúčtovaniu medzi nami a našimi reklamnými partnermi. Prostredníctvom analytických cookies Vás nie je možné identifikovať, nejde preto o osobné údaje. Náš reklamný partner obdrží iba údaj o celkovom počte užívateľov, ktorí rozklikli reklamu alebo u nás urobili objednávku.

10. Kde je možné sa o spracovaní osobných údajov a súkromí na internete dozvedieť viac?

Nastavenia prehliadača a nastavenia cookies

Môžete zmeniť nastavenia svojho prehliadača tak, aby cookies odstraňoval alebo bránil ich ukladaniu v počítači alebo mobilnom zariadení bez vášho výslovného súhlasu. Informácie o nastavení cookies nájdete v príslušnej časti nápovedy prehliadača. Ako to funguje na najčastejšie používaných prehliadačoch, sa môžete dočítať tu:

Navštíviť môžete tiež http://www.youronlinechoices.com/sk/ (slovensky), http://www.allaboutcookies.org (anglicky) alebo http://www.aboutads.info/choices (anglicky), kde sa môžete dozvedieť o možnostiach odmietnutia určitých cielených reklamných aktivít, ktoré ponúkajú niektoré tretie strany, s ktorými spolupracujeme. Budete musieť navštíviť webové stránky jednotlivých prehliadačov a zariadení, na ktoré sa má váš nesúhlas vzťahovať. Pretože nástroje vyslovenia nesúhlasu môžu závisieť od cookies, budete možno musieť v prípade vymazania cookies tieto stránky znovu navštíviť a opätovne si nastaviť preferencie.

O cookies si môžete prečítať aj na Wikipedii: https://sk.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie (česky).

11. Sú spracovávané aj údaje o deťoch?

Naše webové stránky nie sú určené deťom mladším ako 16 rokov. Ich osobné údaje teda úmyselne nezhromažďujeme. Ak zistíme, že sme nedopatrením získali osobné údaje o deťoch mladších ako 16 rokov, uskutočníme kroky k tomu, aby sme tieto údaje čo najrýchlejšie vymazali, okrem prípadov, kedy sme príslušným zákonom viazaní si ich ponechať.

12. Záver

Právne predpisy aj naša obchodná stratégia a s ňou súvisiace spôsoby spracovania Vašich osobných údajov sa môžu meniť. Ak sa tieto zásady rozhodneme aktualizovať, umiestnime zmeny na našich webových stránkach a budeme Vás o týchto zmenách informovať. V prípadoch, keď má dôjsť k zásadnejšej zmene týchto zásad, či v prípade, keď nám tak uloží zákon, budeme Vás informovať vopred. Žiadame Vás, aby ste si tieto zásady starostlivo prečítali a pri ďalšej komunikácii s nami či používaní našich webových stránok tieto zásady pravidelne kontrolovali.